SMiC Và Samsung Electronics Việt Nam Đặt Quan Hệ Hợp Tác