DMCA.com Protection Status

Thủ Tục Chuyển Dự Án Nhà Ở Thương Mại Sang Nhà Ở Xã Hội

Ngày 13/9/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 859/QĐ-BXD hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo Thông tư 02/2013/TT-BXD.

Theo Thông tư, các chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ (gồm đơn xin chuyển đổi theo mẫu; phương án điều chỉnh, chuyển đổi; bản sao các hồ sơ liên quan đến dự án) đến Sở xây dựng.

Với dự án có quy mô từ 500 căn hộ trở lên, UBND cấp tỉnh sẽ có văn bản gửi đến Bộ Xây dựng để xin ý kiến; Bộ sẽ phản hồi trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Với các dự án có quy mô nhỏ hơn, Sở sẽ tự tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan và trình kết quả để UBND quyết định.

UBND sẽ ra quyết định sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở hoặc 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ.

Mẫu đơn và các yêu cầu đặt ra với dự án chuyển đổi được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/09/2013.