DMCA.com Protection Status

Tăng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Từ Ngày 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay thế Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp thay đổi như sau:

  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I: 4.180.000 đồng/tháng (mức cũ: 3.980.000 đồng/tháng);
  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II: 3.710.000 đồng/tháng (mức cũ: 3.530.000 đồng/tháng);
  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: 3.250.000 đồng/tháng (mức cũ: 3.090.000 đồng/tháng);
  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng (mức cũ: 2.760.000 đồng/tháng).

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng cũng có những sự thay đổi đáng kể như sau:

  • Những địa bàn thuộc vùng II ở quy định cũ lên vùng I ở quy định mới:

+      Huyện Cát Hải, Kiến Thụy thuộc Thành phố Hải Phòng;

+      Huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương.

  • Những địa bàn thuộc vùng III ở quy định cũ lên vùng II ở quy định mới:

+      Huyện Gia Bình, Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh;

+      Huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang;

+      Thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình.

  • Những địa bàn thuộc vùng IV ở quy định cũ lên vùng III ở quy định mới:

+      Huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang;

+      Thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 cụ thể trong Phụ lục kèm theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn

Link chi tiết Nghị định 157: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-157-2018-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong-390933.aspx