DMCA.com Protection Status

Quy Định Mới Về Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể Công Ty TNHH MTV Do Nhà Nước Làm Chủ Sở Hữu

Ngày 13/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 172/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty TNHH MTV là Công ty con của Công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, việc thành lập Công ty TNHH MTV chỉ được xem xét khi đáp ứng đủ 4 điều kiện:

  • Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập công ty TNHH MTV quy định;
  • Đảm bảo đủ vốn điều lệ quy định;
  • Có Hồ sơ hợp lệ và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
  • Việc thành lập công ty TNHH MTV phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế.

Ngoài ra, công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng. Riêng đối với Công ty TNHH MTV hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn đặc thù hoặc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì vốn điều lệ có thể thấp hơn mức nêu trên, nhưng phải có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Một số ngành nghề, lĩnh vực cụ thể mà công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được phép hoạt động, bao gồm: Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tần đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; truyền tải hệ thống điện quốc gia; nhà máy thủy điện đa mục tiêu, nhà máy điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; bảo đảm hàng hải; cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; xuất bản; tin, đúc tiền...

Việc tổ chức lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định chi tiết tại Chương 3 của Nghị định. Hình thức tổ chức lại Công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và việc chuyển đổi công ty TNHH MTV hoặc một nhóm công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con được thực hiện theo quy định khác của Chính phủ.

Việc tổ chức lại chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ 3 điều kiện: (1) phù hợp với Đề án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (2) các công ty TNHH MTV mới sau khi tổ chức lại vẫn phải đáp ứng bốn điều kiện về việc thành lập mới công ty TNHH MTV; (3) Việc tổ chức lại không làm giảm vốn điều lệ của công ty TNHH MTV.

Điều kiện giải thể Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định rất cụ thể. Theo đó, các trường hợp bị xem xét giải thể bao gồm: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp và có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản; Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 2 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết; Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết.

Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 thay thế cho Nghị định 180/2004/NĐ-CP về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.