Quy Định Mới Về Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị Định 11”), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016, thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị Định 102”).

Nghị Định 11 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Quy định về các trường hợp người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, Nghị Định 11 quy định trong các trường hợp sau thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

  • NLĐNN vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
  • NLĐNN vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;
  • NLĐNN là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam (riêng trường hợp này người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh);
  • NLĐNN vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
  • NLĐNN là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

2. Bổ sung các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Bên cạnh các trường hợp không thuộc diện xin cấp Giấy phép lao động như quy định hiện hành, Nghị Định 11 đã bổ sung thêm các trường hợp sau:

  • NLĐNN vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
  • NLĐNN là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;
  • NLĐNN là thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
  • NLĐNN có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với các trường hợp NLĐNN làm việc tại Việt Nam không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đồng thời không có Giấy phép lao động thì sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện.

3. Thay đổi thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động

Theo đó, Nghị Định 11 yêu cầu NLĐNN phải cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị Định 11 thì văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài sẽ không còn là một thành phần trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Trên đây là những nội dung mới đáng chú ý của Nghị Định 11.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn.