Quy Định Mới Về Công Bố Thông Tin Trên Thị Trường Chứng Khoán

Ngày 06/10/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (“Thông Tư 155”), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông Tư 155 có một số nội dung đáng chú ý sau:             

1. Quy định về việc công bố thông tin cá nhân trên thị trường chứng khoán

Theo đó, Thông Tư 155 quy định việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm số Thẻ căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, email, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng chỉ được thực hiện nếu chủ thể liên quan đồng ý.

2. Rút ngắn thời hạn đăng ký, đăng ký lại người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin

Thông Tư 155 đã quy định tổ chức phải đăng ký, đăng ký lại người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin cùng với Bản cung cấp thông tin của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tối thiểu 24 giờ trước khi việc ủy quyền có hiệu lực. Thời hạn này theo quy định hiện hành là ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi có sự thay đổi.

3. Bổ sung quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng (“CTĐC”)

- Về công bố thông tin định kỳ: Thông Tư 155 bổ sung một số quy định về việc công bố thông tin định kỳ của CTĐC đối với thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Theo đó, CTĐC phải công bố thông tin về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty mình và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này trên trang thông tin điện tử của công ty, của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Bên cạnh đó, Thông Tư 155 đã bãi bỏ nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với báo cáo tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Về công bố thông tin bất thường: Thông Tư 155 bổ sung các trường hợp CTĐC phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi:

  + Thay đổi thông tin trong Bản cáo bạch sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán;

  + Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết;

  + Thay đổi con dấu của công ty; thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch; sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

  + Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng;

  + Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua/bán để tăng/giảm sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành/không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết; đóng, mở nhà máy, văn phòng đại diện;

  + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan (hiện nay quy định thời hạn công bố thông tin là trong vong 3 ngày);

  + Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trong trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu lẻ của công ty thông qua công ty chứng khoán; công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình theo yêu cầu của khách hàng hoặc để sửa lỗi giao dịch, công ty công bố thông tin trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin.

4. Bổ sung quy định về công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết, CTĐC quy mô lớn

Thông Tư 155 yêu cầu tổ chức niêm yết, CTĐC quy mô lớn khi công bố thông tin phải giải trình nguyên nhân trong trường hợp:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại;

- Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được soát xét; hoặc tại báo cáo tài chính quý 4 đã công bố so với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên; hoặc chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại;

- Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên.

5.Thu hẹp các trường hợp tổ chức niêm yết, CTĐC quy mô lớn phải công bố thông tin bất thường

Theo quy định tại Thông Tư 155, tổ chức niêm yết, CTĐC quy mô lớn sẽ không phải công bố thông bất thường trong các trường hợp:

- Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với những trường hợp cần được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền) về việc đóng mở công ty trực thuộc, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện;

- Khi giá chứng khoán niêm yết của công ty (trường hợp là tổ chức niêm yết) tăng trần hoặc giảm sàn từ mười (10) phiên liên tiếp trở lên;

- Khi có giải trình liên quan đến các số liệu tài chính do công ty phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật khác với số liệu tài chính tại Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Tuy nhiên, Thông Tư 155 đã bổ sung quy định tổ chức niêm yết, CTĐC quy mô lớn sẽ không phải công bố thông bất thường trong trường hợp được chấp thuận hoặc bị hủy bỏ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

6. Bổ sung quy định về công bố thông tin của các đối tượng khác trên thị trường chứng khoán

- Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi hoặc giao dịch chứng chỉ quỹ đóng, quyền mua chứng chỉ quỹ đóng của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ; sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông sáng lập theo quy định, công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

- Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính công ty, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại cổ phiếu.

Trên đây là những nội dung mới đáng chú ý của Thông Tư 155.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn.