DMCA.com Protection Status

Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc

Ngày 07/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ.

       Theo đó, người sử dụng lao động phải công khai các nội dung sau:

  • Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh.
  • Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
  • Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia.
  • Nghị quyết Hội nghị người lao động.
  • Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).
  • Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Nghị định 149 cũng quy định người lao động sẽ có quyền tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể; đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người lao động còn có quyền quyết định giao kết, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; tham gia hoặc không tham gia đình công theo đúng quy định của pháp luật; biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo quy định của pháp luật; biểu quyết nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện quy chế dân chủ, người lao động cũng có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện nội quy lao động, các quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động; việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động.

Ngoài ra, Nghị định 149 cũng nêu ra các hình thức thực hiện dân chủ khác như: đối thoại tại nơi làm việc (được thực hiện định kỳ hoặc khi một bên có yêu cầu), Hội nghị người lao động (được tổ chức ít nhất một năm một lần), hệ thống thông tin nội bộ, hòm thư góp ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hay các hình thức khác do doanh nghiệp quy định trong Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để đảm bảo thực hiện các quy định tại Nghị định 149. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động trước khi thực hiện.

Nghị định 149 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn

       Link chi tiết Nghị định 149: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-149-2018-ND-CP-huong-dan-khoan-3-Dieu-63-Bo-luat-lao-dong-376624.aspx