Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Bổ Sung Thủ Tục Tham Vấn Trong Kiểm Tra Trị Giá Tính Thuế Bổ Sung Thủ Tục Tham Vấn Trong Kiểm Tra Trị Giá Tính Thuế

Ngày 26/02/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Xem thêm
Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Sẽ Không Được Dùng Ngoại Tệ Để Đầu Tư Gián Tiếp Tại Việt Nam Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Sẽ Không Được Dùng Ngoại Tệ Để Đầu Tư Gián Tiếp Tại Việt Nam

Ngày 12/03/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở...

Xem thêm
Công Trình Xây Dựng Không Phép Nộp Tiền Để Tiếp Tục Tồn Tại Công Trình Xây Dựng Không Phép Nộp Tiền Để Tiếp Tục Tồn Tại

Ngày 12/02/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 02/2014/TT-BXD...

Xem thêm
Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng Các Khoản Thu Từ Hoạt Động Quản Lý Dự Án Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng Các Khoản Thu Từ Hoạt Động Quản Lý Dự Án

Ngày 06/01/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTC...

Xem thêm