Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Quy Định Mới Về Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Thương Mại Quy Định Mới Về Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Thương Mại

Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục Hải quan điện tử...

Xem thêm
Bổ Sung Thủ Tục Tham Vấn Trong Kiểm Tra Trị Giá Tính Thuế Bổ Sung Thủ Tục Tham Vấn Trong Kiểm Tra Trị Giá Tính Thuế

Ngày 26/02/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Xem thêm
Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Sẽ Không Được Dùng Ngoại Tệ Để Đầu Tư Gián Tiếp Tại Việt Nam Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Sẽ Không Được Dùng Ngoại Tệ Để Đầu Tư Gián Tiếp Tại Việt Nam

Ngày 12/03/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở...

Xem thêm
Công Trình Xây Dựng Không Phép Nộp Tiền Để Tiếp Tục Tồn Tại Công Trình Xây Dựng Không Phép Nộp Tiền Để Tiếp Tục Tồn Tại

Ngày 12/02/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 02/2014/TT-BXD...

Xem thêm