Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Đổi Mới Toàn Diện Hoạt Động Hải Quan Đổi Mới Toàn Diện Hoạt Động Hải Quan

Luật Hải quan mới đã được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015...

Xem thêm
Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014

Ngày 23/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ Môi trường mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015...

Xem thêm
Một Vài Điểm Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2014 Một Vài Điểm Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014...

Xem thêm
Sửa Đổi Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Sửa Đổi Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014 (“Thông Tư 09”) về việc sửa đổi, bổ sung...

Xem thêm
Xiết Chặt Hơn Về Ngoại Hối Theo Nghị Định Số 70/2014/NĐ-CP Ngày 17/7/2014 Xiết Chặt Hơn Về Ngoại Hối Theo Nghị Định Số 70/2014/NĐ-CP Ngày 17/7/2014

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 thay thế Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết...

Xem thêm