Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Sẽ Không Được Dùng Ngoại Tệ Để Đầu Tư Gián Tiếp Tại Việt Nam

Ngày 12/03/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư quy định nhiều điểm mới liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài chỉ bao gồm người không cư trú là tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Trước đây, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm người không cư trú là tổ chức kinh tế tài chính nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài; người không cư trú là người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người cư trú là người nước ngoài thường trú ở Việt Nam. Như vậy, khái niệm nhà đầu tư nước ngoài đã được thu hẹp.

Thứ hai, mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại 01 (một) ngân hàng được phép. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đang mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép nhưng có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép khác, nhà đầu tư nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép.

Thứ ba, nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư gián tiếp của mình với NHNN. Việc báo cáo này chỉ được nhà đầu tư nước ngoài thực hiện khi có yêu cầu đột xuất của NHNN. Các tổ chức tín dụng được phép thực hiện việc báo cáo theo chế độ báo cáo thống kê.

Thứ tư, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Thông tư 05/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo quy định hoặc nếu không tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thì thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định tại Thông tư. Nếu sau 90 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo quy định, nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua tài khoản góp vốn, mua cổ phần, tài khoản tiền gửi chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Thông tư 05/2014/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 28/04/2014 và thay thế Thông tư số 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn