DMCA.com Protection Status

Một Số Quy Định Mới Về Lao Động, Hợp Đồng Lao Động

Ngày 24/10/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP ("Nghị Định 148") sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.

Nghị Định 148 có những quy định mới nổi bật sau:

 1. Sửa đổi người giao kết hợp đồng đối với hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân:

Theo Nghị Định 148, khi giao kết hợp đồng lao động, trong trường hợp người sử dụng lao động là hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, người đứng ra giao kết hợp đồng là Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật” thay vì là chủ hộ gia đình như quy định cũ.

 1. Sửa đổi nội dung của Hợp đồng lao động:

Trong nội dung của Hợp đồng lao động, đối với chế độ nâng bậc, nâng lương, ngoài quy định theo nội dung thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức tiền lương sau khi nâng bậc, nâng lương, Nghị Định 148 còn bổ sung trường hợp thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Tương tự đối với thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trong Hợp đồng lao động không nhất thiết phải ghi rõ ngày giờ làm việc mà có thể thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Đối với trang bị bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, Nghị Định 148 cũng sửa đổi tương tự.

 1. Hướng dẫn cụ thể về thông báo khi thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế:

Trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế, Nghị Định 148 quy định người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động;
 • Tổng số lao động; số lao động phải thôi việc;
 • Lý do người lao động thôi việc;
 • Thời điểm người lao động thôi việc;
 • Số tiền phải chi trả trợ cấp mất việc làm.
 1. Sửa đổi cách tính thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm:

Theo quy định hiện hành, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được tính như sau:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm = (Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động) – (Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp) – (Thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có))

Quy định về nội dung này, Nghị Định 148 có những điểm mới sau:

 • Trong các trường hợp được tính là thời gian đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, Nghị Định 148 loại bỏ trường hợp “Thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động”, đồng thời bổ sung trường hợp “Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương”.
 • Trong các trường hợp được tính là thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, Nghị Định 148 bổ sung trường hợp “Thời gian được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp”.
 1. Bổ sung quy định về tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

Cụ thể: Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 hoặc Khoản 2 Điều 43 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

 1. Sửa đổi quy định về quy trình xử lý kỷ luật lao động:
 • Bổ sung trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, khi đó, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
 • Trong trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp (không yêu cầu phải gửi trước 05 ngày làm việc như quy định cũ). Thành phần tham dự phải xác nhận tham dự trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu một trong các thành phần tham dự vắng mặt, người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật, thay vì phải chờ sau ít nhất 03 lần thông báo như quy định cũ.

Nghị Định 148 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn