DMCA.com Protection Status

Một Số Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Y Tế

Ngày 17/10/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP ("Nghị Định 146") quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị Định 146 có những quy định nổi bật sau:

1. Mức đóng bảo hiểm y tế:

- Đối với Người lao động (“NLĐ”) làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức: đóng 4,5% tiền lương tháng. Trong đó:

+ NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên: không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

+ NLĐ trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm pháp luật hay không: đóng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, NLĐ phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh.

- Đối với Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng: đóng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.

- Đối với NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi: đóng 4,5% tiền lương tháng.

- Đối với Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: đóng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp.

- Đối với Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

- Đối với các đối tượng khác: đóng 4,5% mức lương cơ sở.

2. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

- Đối với Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP Chính phủ: hỗ trợ 100% mức đóng.

- Đối với Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị Định 146: hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng.

- Đối với học sinh, sinh viên và Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế:

- Đối với Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, Người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, Người thuộc hộ gia đình nghèo, Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

- Đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Trẻ em dưới 6 tuổi: hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã.

- Hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

- Hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến;

- Đối với Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, Thân nhân của người có công với cách mạng (trừ các đối tượng quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị Định 146), Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị Định 146: hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh.

- Hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Ngoài ra, Nghị Định 146 còn bổ sung quy định mới về thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Theo đó, chậm nhất đến ngày 01/01/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Nghị Định 146 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn

Link chi tiết Nghị Định 146: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-146-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-y-te-357505.aspx