DMCA.com Protection Status

Hướng Dẫn Mới Của Bộ Luật Lao Động Về Hợp Đồng Lao Động

Ngày 10/05/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động.

Nghị định 44/2013 quy định chi tiết các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh,  bao gồm: việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu.

Như vậy, Nghị định số 44/2013/NĐ-CP có phạm vi điều chỉnh cụ thể hơn, mang tính chất cập nhật hơn so với quy định cũ tại Nghị định số 43/2003/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Một là, quy định tại Chương 2 Nghị định về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Theo đó, có 2 Điều quy định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động (Điều 4) và trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 5)

Hai là, quy định tại Chương 3 về nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của nhà nước. Theo đó, có 2 Điều quy định về nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước (Điều 6) và nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (Điều 7)

Ba là, quy định tại Chương 4 về trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu. bao gồm 2 Mục :

  • Mục 1 (Quy định về  trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động) bao gồm 2 điều: Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động (Điều 8) và Trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động (Điều 9).
  • Mục 2 (Quy định về việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu) bao gồm 3 điều : Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần (Điều 10), Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ (Điều 11), Khởi kiện hoặc khiếu nại đối với quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu (Điều 12)

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế cho Nghị định 44/2003/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động.