DMCA.com Protection Status

Hướng Dẫn Mới Của Bộ Luật Lao Động 2012 Về Tiền Lương

Ngày 14/05/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động (BLLĐ) về tiền lương.

Nghị định đã hướng dẫn một số nội dung mới sau đây:

Thứ nhât, Nghị định quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia. Đây là một cơ quan mới thuộc Chính Phủ ra đời trên cơ sở BLLĐ 2012. Việc ra đời Hội đồng tiền lương quốc gia giúp cho việc đưa ra quyết định các mức tiền lương tối thiểu một cách chính xác dựa trên sự thỏa thuận giữa Người lao động, Người sử dụng lao động và Chính Phủ.

Hội đồng tiền lương quốc gia cũng cho phép các tổ chức của Người lao động và Người sử dụng lao động làm việc một cách chủ động hơn khi xây dựng các đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu. Những đề xuất này sẽ phản ánh nhu cầu và mối quan tâm của thành viên và các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mức tiền lương tối thiểu. Đồng thời, thông qua thương lượng, tiền lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh lại mức phù hợp giúp cân bằng lợi ích của NLĐ và người sử dụng lao động.

Thứ hai, nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương.

Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định mức chênh lệch tối thiểu giữa hai bậc lương liền kề tối thiểu phải là 5% (Khoản 2 Điều 7) với mục đích bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng.

Nghị định 49/2013/NĐ-CP cũng quy định về mức lương của các chức danh làm việc trong điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc và chức danh làm việc trong điều kiện lao động đặc biệt độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc phải cao hơn 5% và 7% so với công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường (Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định). Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng đối với việc trả lương cho người lao động

Nghị định này cũng quy định các nguyên tắc khi xây dựng, áp dụng bảng lương, thang lương và việc kiểm tra, rà soát, xây dựng sửa đổi thang lương, bảng lương đối với Người sử dụng lao động.

Thứ ba, nguyên tắc xây dựng định mức lao động.

Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định khi Người sử dụng lao động tiến hành áp dụng thử định mức lao động mới thì cần phải báo cho Người lao động biết trước ít nhất 15 ngày (Khoản 4 Điều 8). Ngoài ra, trường hợp trong thời gian làm việc tiêu chuẩn, mức thực tế thực hiện tính theo sản lượng thấp hơn 5% hoặc cao hơn 10% so với mức được giao, hoặc mức thực tế thực hiện tính theo thời gian cao hơn 5% hoặc thấp hơn 10% so với mức được giao thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại định mức lao động. Có thể thấy, quy định mới này nhằm đảm bảo định mức lao động đưa ra phù hợp với thực tế lao động của Người lao động, tránh các trường hợp mức lao động mà Người sử dụng lao động đưa ra không phù hợp nhưng vẫn được áp dụng nhằm có lợi cho Người sử dụng lao động.

Nghị định 49/2013 cũng quy định mức lao động phải thường xuyên được kiểm tra, rà soát để điều chỉnh cho phù hợp, việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh định mức lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Nghị định 49/2013 đã bỏ đi một số quy định liên quan đến: Chế độ trả lương, tiền thưởng (quy định tại Chương 3 Nghị định 114/2002/NĐ-CP); Các quy định về các đối tượng lao động đặc biệt (quy định tại Chương 4 Nghị định 114/2002/NĐ-CP). Nghị định 49/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 và thay thế cho Nghị định 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước và Nghị định 114/2002/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.