DMCA.com Protection Status

Hướng Dẫn Mới của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Về Hợp Đồng Lao Động

Ngày 25/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Một trong những điểm mới đáng lưu ý của Bộ luật Lao động 2012 đã được hướng dẫn tại Thông tư, đó là quy định về trình tự, thủ tục tuyên bố HĐLĐ vô hiệu của Thanh tra lao động. Theo đó, sau khi đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao động lập biên bản về trường hợp HĐLĐ có nội dung vi phạm pháp luật, Người lao động (NLĐ) và Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trường hợp HĐLĐ không được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu, thì Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh – Xã hội có quyền tuyên HĐLĐ vô hiệu một phần hoặc toàn bộ. Quyết định này phải gửi đến NSDLĐ, NLĐ, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc xử lý HĐLĐ vô hiệu đã được quy định chi tiết tại Thông tư. Theo đó, trường hợp HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người ký kết HĐLĐ không đúng thẩm quyền, thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn hai bên ký lại HĐLĐ theo đúng thẩm quyền. Trường hợp HĐLĐ vô hiệu do công việc bị pháp luật cấm mà hai bên không thể giao kết HĐLĐ mới, thì NSDLĐ có trách nhiệm trả cho NLĐ một khoản tiền do 02 bên thỏa thuận nhưng ít nhất cứ mỗi năm làm việc bằng 01 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng đối với địa bàn nơi NSDLĐ đặt cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị, chi nhánh mà NLĐ làm việc. Trong trường hợp NLĐ đã có thời gian làm việc theo các HĐLĐ khác trước đó từ đủ 12 tháng trở lên mà chưa được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, thì ngoài khoản tiền được chi trả nêu trên, NLĐ còn được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật đối với thời gian NLĐ đã làm việc cho NSDLĐ theo các HĐLĐ trước đó. 

Thông tư cũng quy định chi tiết về quyền lợi của NLĐ trong trường hợp HĐLĐ vô hiệu. Theo đó, trường hợp quy định về quyền và lợi ích của NLĐ trong HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thấp hơn quy định của pháp luật về lao động hoặc nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể (nếu có) thì quyền và lợi ích của mỗi bên được thực hiện theo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật về lao động. Riêng đối với nội dung quy định về tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì NSDLĐ có trách nhiệm hoàn trả cho NLĐ khoản tiền chênh lệch này theo quy định.

Thông tư cũng hướng dẫn vấn đề kí kết hợp đồng với NLĐ nước ngoài được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Đối với đối tượng lao động này thì thời hạn HĐLĐ do hai bên xác định trong khoảng thời gian từ đủ 12 - 36 tháng, nhưng tối đa không quá thời hạn của Giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Hết thời hạn, NSDLĐ và người được thuê làm giám đốc có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn HĐLĐ 01 lần thông qua ký kết phụ lục HĐLĐ nhưng tối đa không quá 12 tháng hoặc thời hạn của Giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với người được thuê là người nước ngoài). 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013, thay thế cho Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành và Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.