DMCA.com Protection Status

Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Ngày 10/06/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2013 về danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên. 

Dưới đây là một số nội dung mới của Thông tư so với quy định trước đây:

  • Tiếp xúc với các yếu tố vệ sinh môi trường lao động không đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi amiăng;
  • Tiếp xúc với các loại chất, tia phóng xạ; bức xạ bởi tia X và các tia có hại khác không đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo qui định của pháp luật hiện hành;
  • Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom;

Hai là, bổ sung danh mục các công việc có hại cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên. Thông tư quy định 91 hạng mục công việc mà Người sử dụng lao động không được phép thuê lao động chưa thành niên. Như vậy, quy định mới đã bổ sung thêm 10 công việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên so với quy định cũ tại Thông tư liên bộ 09-TT/LB năm 1995. Việc bổ sung các hạng mục công việc theo quy định trên cho thấy sự phát triển thêm nhiều ngành nghề lao động dẫn đến việc sử dụng lao động chưa thành niên càng khó kiểm soát, do đó cần phải có hệ thống các quy định điều chỉnh mới thật phù hợp với thực tế hiện tại.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/08/2013 và thay thế cho Thông tư liên bộ số 09-TT/LB năm 1995 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên.