Chế Định Đại Diện Trong Bộ Luật Dân Sự 2015

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 (“Bộ luật Dân sự 2015”), thay thế Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 (“Bộ luật Dân sự 2005”). Liên quan đến chế định đại diện, Bộ luật Dân sự 2015 có một số nội dung thay đổi cơ bản như sau:

Thứ nhất, pháp nhân có thể là người đại diện

Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định: Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Theo quy định này, pháp nhân có thể là người đại diện tham gia trong quan hệ pháp luật dân sự (theo tinh thần Bộ luật Dân sự 2005 thì người đại diện chỉ có thể là cá nhân).

Thứ hai, pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Dân sự 2015 quy định pháp nhân có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Thứ ba, người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác là đại diện theo ủy quyền

Theo Bộ luật Dân sự 2005, người đại diện theo pháp luật của hộ gia đình là Chủ hộ, của tổ hợp tác là Tổ trưởng. Tuy nhiên đến nay, Bộ luật Dân sự 2015 đã không còn ghi nhận tư cách người đại diện theo pháp luật của hộ gia đình, tổ hợp tác, thay vào đó các thành viên trong hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân đó.

Thứ tư, bổ sung quy định về thời hạn đại diện

Bộ luật Dân sự 2015 bổ sung thêm quy định về việc xác định thời hạn đại diện trong trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo văn bản ủy quyền; quyết định của cơ quan có thẩm quyền; điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó; Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

Trên đây là một số nội dung mới liên quan đến chế định đại diện của Bộ luật Dân sự 2015.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn