DMCA.com Protection Status

Ban Hành Mẫu Hợp Đồng Sử Dụng Chung Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật

Các mẫu hợp đồng có các quy định cơ bản như sau:

Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo các nội dung cơ bản như: Các công việc lắp đặt; các công việc vận hành, bảo trì tài sản được lặp đặt; thời hạn thuê, thời gian lắp đặt, bảo lãnh hợp đồng; giá trị hợp đồng, tạm ứng và hình thức thanh toán.

Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải đảm bảo các nội dung cơ bản như: Các công việc vận hành, bảo trì công trình; công tác an toàn và bảo vệ tài sản; thời gian thực hiện, bảo lãnh hợp đồng; giá trị hợp đồng, tạm ứng và hình thức thanh toán.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2013.