DMCA.com Protection Status

Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Nội Dung Về Giao Dịch Điện Tử Trong Lĩnh Vực Thuế

Thông tư quy định về trường hợp lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Về điều kiện thực hiện thu, nộp thuế điện tử ngoài hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 180/2010/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, ngân hàng thương mại cần phải đáp ứng việc đã tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước, có phần mềm ứng dụng thu ngân sách nhà nước qua mạng và các giải pháp kỹ thuật về an toàn, bảo mật thông tin nộp thuế của người nộp thuế theo quy định tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.