DMCA.com Protection Status

Hướng Dẫn Chi Tiết Việc Mua, Bán Vàng Miếng Trên Thị Trường Trong Nước

Thông tư 06/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước.

Theo Thông tư này, trong việc thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với ngân hàng, người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người đại diện ủy quyền. Cùng với việc quy định thiết lập quan hệ giao dịch, Thông tư cũng đã nêu các trường hợp để tạm ngừng, hủy giao dịch mua, bán vàng miếng.

Trong Thông tư, NHNN cũng quy định rõ loại vàng miếng được giao dịch có hàm lượng 99,99% loại 01 lượng do NHNN tổ chức sản xuất hoặc cho phép sản xuất trong các thời kỳ. Có hai hình thức mua, bán vàng miếng: mua, bán trực tiếp và mua, bán qua đấu thầu  theo giá hoặc đấu thầu theo khối lượng. Việc mua bán vàng miếng được tiến hành theo phương án mua bán vàng miếng do Vụ Quản lý ngoại hối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và Sở Giao dịch xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2013.