DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Hướng Dẫn Chi Tiết Việc Mua, Bán Vàng Miếng Trên Thị Trường Trong Nước Hướng Dẫn Chi Tiết Việc Mua, Bán Vàng Miếng Trên Thị Trường Trong Nước

Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày… của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước

Xem thêm
Quy Định Lãi Suất Tối Đa Đối Với Tiền Gửi Bằng Đồng Việt Nam Tại Tổ Chức Tín Dụng Nước Ngoài Quy Định Lãi Suất Tối Đa Đối Với Tiền Gửi Bằng Đồng Việt Nam Tại Tổ Chức Tín Dụng Nước Ngoài

Thông tư 08/2013/TT-NHNN ngày 25/03/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem thêm
Hướng Dẫn Việc Điều Chỉnh Cơ Cấu Căn Hộ Các Dự Án Nhà Ở Thương Mại, Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Hướng Dẫn Việc Điều Chỉnh Cơ Cấu Căn Hộ Các Dự Án Nhà Ở Thương Mại, Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/03/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

Xem thêm
Điều Kiện Để Được Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở Đối Với Cá Nhân Nước Ngoài Điều Kiện Để Được Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở Đối Với Cá Nhân Nước Ngoài

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 24/04/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem thêm
Ban Hành Mẫu Hợp Đồng Sử Dụng Chung Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Ban Hành Mẫu Hợp Đồng Sử Dụng Chung Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật

Thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Xem thêm